Jesteś w pracy obiektem kpin i złośliwych uwag? Wszystkie Twoje pomysły są ośmieszane, niedoceniane? To może być mobbing. | Puls Kaszub
Jesteś w pracy obiektem kpin i złośliwych uwag? Wszystkie Twoje pomysły są ośmieszane, niedoceniane? To może być mobbing.

Jesteś w pracy obiektem kpin i złośliwych uwag? Wszystkie Twoje pomysły są ośmieszane, niedoceniane? To może być mobbing.

Podstawowe pytanie brzmi jednak czym jest mobbing i jak zareagować jeżeli sami stajemy się jego ofiarą.

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy pojęcie mobbingu oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Nie ma zatem znaczenia od kogo pochodzą takie działania bądź też zachowania, może to być zarówno osoba zajmująca stanowisko kierownicze, jak również koleżanka pracująca na stanowisku równoległym. Ważne jest jedynie, aby zachowania te były długotrwałe i uporczywe, wobec czego nie można powiedzieć, że jednokrotna uwaga krytyczna skierowana w Twoją stronę stanowi formę mobbingu. Dla stwierdzenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z mobbingiem kluczowe znaczenie ma również cel oraz efekt działań podejmowanych w stosunku do pracownika.

            Na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. W tym celu powinien przeprowadzać akcje informacyjne i inne działania z zakresu profilaktyki antymobbingowej. Z drugiej strony należy zauważyć, że prawodawca nałożył na niego również odpowiedzialność wobec pracownika za czyny spełniające znamiona mobbingu. Rozwiązanie takie ma duże znaczenie z punktu widzenia interesów pracowniczych, albowiem pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może dochodzić od pracodawcy odszkodowania za doznaną krzywdę. Odszkodowania może żądać również pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, jednakże pracownik rozwiązując umowę o pracę z tej przyczyny powinien wyraźnie zaznaczyć tę okoliczność w swoim pisemnym wypowiedzeniu.

            Pracownik ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze postępowania sądowego. Przed złożeniem pozwu może szukać pomocy w instytucjach prowadzących doradztwo dla ofiar mobbingu oraz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy.

Sabina Klempka

Masz pytania napisz do nasz na e-mail prawnik@pulskaszub24.pl nasi prawnicy postarają się wam pomóc

Udostępnij na:

About author

Related Articles