REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

Jak dochodzić alimentów na małoletnie dziecko?

Co zrobić gdy zostajemy z utrzymaniem dziecka sami? Matka/ ojciec dziecka nie chce łożyć na utrzymanie małoletniego, wyprowadził/ a się, ma nową rodzinę lub po prostu nie chce brać udziału w wychowywaniu dziecka? Co wtedy zrobić?

Chcąc dochodzić praw małoletniego przed sądem, jak w każdej sprawie, najpierw należy ustalić do jakiego sądu będziemy składać pozew. Pozew o alimenty powinien zostać złożony w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego- jeżeli w Twoim mieście jest więcej niż 1 sąd możesz sprawdzić właściwość dla poszczególnych dzielnic na stronie sądu. Wydziałem właściwym jest zawsze wydział rodzinny i nieletnich.  Kolejnym krokiem jest ustalenie czy pozew taki podlega opłacie-  to postepowanie z mocy ustawy zwolnione jest od wpisu sadowego, wobec czego wraz z pozwem nie uiszczamy żadnej opłaty.

Następny etap to przygotowanie pozwu- pozew taki powinien zawierać datę, wskazywać sąd do jakiego jest kierowany wraz w wydziałem, oznaczenie stron oraz wartość przedmiotu sporu a nadto wskazanie czego dochodzimy oraz uzasadnienie. Czym jest wartość przedmiotu sporu? w sprawach o roszczenia majątkowe, jakim jest powództwo o alimenty, jest to po prostu wartość roszczenia.  Zgodnie z regulacją art. 22 Kodeksu postepowania cywilnego w przypadku świadczeń powtarzających się (a takimi są alimenty) wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za okres sporny, nie dłużej jednak niż za rok. Wartość  przedmiotu sporu obliczymy więc mnożąc wysokość alimentów przez dwanaście miesięcy. Należy podać kwotę alimentów przysługującą za cały rok.

            Strony postepowania o alimenty to powód oraz pozwany- należy pamiętać, iż powodem nie jest rodzic a dziecko, które jest reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego- matkę bądź ojca lub opiekuna prawnego, pozwanym jest zaś rodzic od którego dochodzimy alimentów. Oznaczając strony należy wskazać ich dokładne adresy zamieszkania  a także wskazać numer PESEL powoda (dziecka).

            W każdym pozwie należy wskazać czego dochodzimy. Oczywiście działając bez profesjonalnego pełnomocnika nie musimy być bardzo precyzyjni i jeżeli coś pominiemy sąd wezwie nas do uzupełnienia, jednakże im lepiej przygotujemy pozew tym szybciej sąd może wyznaczyć termin rozprawy i zakończyć postępowanie.

Wskazując o co wnosimy należy w następujący sposób sprecyzować roszczenie:

Wnoszę o zasądzenie alimentów na rzecz wspólnego małoletniego dziecka stron – imię i nazwisko dziecka- w kwocie XXX złotych w stosunku miesięcznym, płatne do rąk matki/ ojca/ opiekuna prawnego/ do 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

            W uzasadnieniu należy napisać wszelkie okoliczności, które zdają się nam być istotne dla sprawy.  Przede wszystkim należy uzasadnić dlaczego dochodzimy takiej a nie innej kwoty alimentów- jednym słowem powinniśmy wskazać, ile wynosi miesięczny koszt utrzymania dziecka. Zgodnie z regulacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do łożenia na utrzymanie małoletniego dziecka zobowiązani są obydwoje rodzice w częściach równych- jeżeli koszt utrzymania dziecka według naszych wyliczeń to 1000 zł to uzasadnione jest dochodzenie alimentów  w kwocie 500/ 600 zł miesięcznie. Należy pamiętać, iż jeżeli potrzeby małoletniego się zwiększą- przykładowo dziecko pójdzie do szkoły lub wymagać będzie kosztownego leczenia- można domagać się zwiększenia zasądzonych alimentów. 

            Częstą obawą osób chcących domagać się alimentów jest okoliczność, iż drugi rodzic pracuje bez umowy będąc oficjalnie bez pracy lud rolnikiem bez dochodu. Nie należy się tego obawiać, gdyż sąd przy ustalaniu wysokości alimentów nie będzie brał tylko pod uwagę jakie dochody osiąga pozwany, ale jakie są jego możliwości zarobkowe.

            Do pozwu należy załączyć akt urodzenia dziecka, własnoręcznie podpisać i wysłać bądź złożyć na dzienniku podawczym sądu w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami. Teraz wystarczy czekać na termin rozprawy.

Tekst

Aleksandra Qurini

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close