REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

Egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem. Jak skutecznie wyegzekwować realizację ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Masz ustalone kontakty ze swoim dzieckiem, ale rodzic pod którego pieczą ono przebywa utrudnia Ci ich wykonanie? Szuka jakiegolowiek pretekstu, żeby uniemożliwić Ci spotkanie z Twoim synem lub córką? W takiej sytuacji nie jesteś bezsilny/a. Możesz skutecznie dochodzić swojego prawa do kontaktu z dzieckiem działając na podstawie regulacji zawartej w art. 59815 – 59821  kodeksu postępowania cywilnego.

            Wielokrotnie rodzic, u którego dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania, z różnych powodów utrudnia realizację kontaktów drugiego rodzica ustalonych przez sąd. Organizuje w tym czasie atrakcyjne zajęcia, znajduje liczne wymówki, bądź w ogóle nie udostępnia dziecka.

            Drugi rodzic w takiej sytuacji może dochodzić swojego prawa do kontaktu z dzieckiem przed sądem. W tym celu ustanowione zostało dwuetapowe postępowanie sądowe, które toczy się przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. W pierwszym etapie powinien on wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty na jego rzecz oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku umożliwienia mu kontaktu z dzieckiem. Do wniosku tego powinien dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem.

W sytuacji gdy sąd stwierdzi, iż rodzic pod którego pieczą dziecko pozostaje faktycznie utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem, sąd wyda orzeczenie, w którym zagrozi mu nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica uprawnionego określonej kwoty za każde zachowanie uniemożliwiające wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Zagrożenie obowiązkiem zapłaty jest zazwyczaj wystarczającym czynnikiem mobilizującym opornego rodzica do wykonywania obowiązków dotyczących kontaktów z synem bądź córką.

Co zrobić, gdy pomimo zagrożenia przez sąd nakazaniem zapłaty drugi rodzic w dalszym ciągu nie wykonuje swoich obowiązków? W tej sytuacji rodzic uprawniony może wystąpić do sądu z wnioskiem o zasądzenie na jego rzecz kwoty, o której mowa wcześniej. W praktyce oznacza to, że sąd zasądzi na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktu z dzieckiem określonej kwoty pomnożonej przez ilość naruszeń dokonanych przez drugiego rodzica. Przykładowo, jeżeli sąd zagroził nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica uprawnionego kwoty 100,00 zł za każde naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia ustalającego sposób kontaktów z dzieckiem bądź z ugody, a doszło do 10 naruszeń ze strony rodzica zobowiązanego to powinien on zapłacić  kwotę 1000,00 zł. drugiemu z rodziców.

Dodatkowo należy wspomnieć o instytucji uregulowanej w art. 59817 kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala na domaganie się od rodzica naruszającego obowiązek wynikający z orzeczenia ustalającego zakres kontaktów z dzieckiem lub z ugody sądowej zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, np. kosztów podróży do miejsca zamieszkania dziecka. Instytucja ta powstała w celu zdyscyplinowania rodziców w wykonywaniu obowiązków związanych z kontaktami drugiego rodzica z dzieckiem.

Powyżej wskazane wnioski podlegają stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Powyższą opłatę należy uiścić w kasie sądu, do którego składany jest wniosek, bądź też przelewem na rachunek bankowy sądu.

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close