Egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem. Jak skutecznie wyegzekwować realizację ustalonych kontaktów z dzieckiem? | Puls Kaszub
Egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem. Jak skutecznie wyegzekwować realizację ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Egzekucja kontaktów z małoletnim dzieckiem. Jak skutecznie wyegzekwować realizację ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Masz ustalone kontakty ze swoim dzieckiem, ale rodzic pod którego pieczą ono przebywa utrudnia Ci ich wykonanie? Szuka jakiegolowiek pretekstu, żeby uniemożliwić Ci spotkanie z Twoim synem lub córką? W takiej sytuacji nie jesteś bezsilny/a. Możesz skutecznie dochodzić swojego prawa do kontaktu z dzieckiem działając na podstawie regulacji zawartej w art. 59815 – 59821  kodeksu postępowania cywilnego.

            Wielokrotnie rodzic, u którego dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania, z różnych powodów utrudnia realizację kontaktów drugiego rodzica ustalonych przez sąd. Organizuje w tym czasie atrakcyjne zajęcia, znajduje liczne wymówki, bądź w ogóle nie udostępnia dziecka.

            Drugi rodzic w takiej sytuacji może dochodzić swojego prawa do kontaktu z dzieckiem przed sądem. W tym celu ustanowione zostało dwuetapowe postępowanie sądowe, które toczy się przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. W pierwszym etapie powinien on wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty na jego rzecz oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku umożliwienia mu kontaktu z dzieckiem. Do wniosku tego powinien dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem.

W sytuacji gdy sąd stwierdzi, iż rodzic pod którego pieczą dziecko pozostaje faktycznie utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem, sąd wyda orzeczenie, w którym zagrozi mu nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica uprawnionego określonej kwoty za każde zachowanie uniemożliwiające wykonywanie kontaktów z dzieckiem. Zagrożenie obowiązkiem zapłaty jest zazwyczaj wystarczającym czynnikiem mobilizującym opornego rodzica do wykonywania obowiązków dotyczących kontaktów z synem bądź córką.

Co zrobić, gdy pomimo zagrożenia przez sąd nakazaniem zapłaty drugi rodzic w dalszym ciągu nie wykonuje swoich obowiązków? W tej sytuacji rodzic uprawniony może wystąpić do sądu z wnioskiem o zasądzenie na jego rzecz kwoty, o której mowa wcześniej. W praktyce oznacza to, że sąd zasądzi na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktu z dzieckiem określonej kwoty pomnożonej przez ilość naruszeń dokonanych przez drugiego rodzica. Przykładowo, jeżeli sąd zagroził nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica uprawnionego kwoty 100,00 zł za każde naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia ustalającego sposób kontaktów z dzieckiem bądź z ugody, a doszło do 10 naruszeń ze strony rodzica zobowiązanego to powinien on zapłacić  kwotę 1000,00 zł. drugiemu z rodziców.

Dodatkowo należy wspomnieć o instytucji uregulowanej w art. 59817 kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala na domaganie się od rodzica naruszającego obowiązek wynikający z orzeczenia ustalającego zakres kontaktów z dzieckiem lub z ugody sądowej zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, np. kosztów podróży do miejsca zamieszkania dziecka. Instytucja ta powstała w celu zdyscyplinowania rodziców w wykonywaniu obowiązków związanych z kontaktami drugiego rodzica z dzieckiem.

Powyżej wskazane wnioski podlegają stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Powyższą opłatę należy uiścić w kasie sądu, do którego składany jest wniosek, bądź też przelewem na rachunek bankowy sądu.

Udostępnij na:

About author

Related Articles